Percakapan Pertama – Bhagawad Gita bab 1


Kegelisahan hati – Anak Tangga Menuju Kebahagiaan Sejati

Arjuna Wisada Yoga – Ringkasan: Meninjau tentara di medan perang  Kurukshetra.
Tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna, seorang ksatria yang perkasa, melihat sanak keluarga, guru, dan kawan-kawannya dalam pasukan kedua belah pihak, Siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaan dan rasa kasih sayang, sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung, dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur.

Bab 1: sloka: 1

dhrtarastra uvaca dharma-ksetre kuru-ksetre samaveta yuyutsavaḥ

mamakah pandavas caiva kim akurvata sanjaya

Dhrtarastra bertanya:

“Berkumpul dan siap bertempur di Padang Dharma Kuruksetra, wahai Sanjaya, apa yang dilakukan putraku dan putra Pandu?”

Bab 1: sloka: 2-3

sanjaya uvaca drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada

Acaryam upasangamya raja vacanam abravit

pasyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum
vyudham drupada-putrena tava sisyena dhimata

Sanjaya menjawab:

“Setelah memeriksa pasukan Pandawa, Duryodhana menghampiri Gurunya; dan, berkata: ‘Lihatlah pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Putra Drupada salah seorang siswamu yang lincah.

Bab 1: sloka: 4-6

atra sura mahesv-asa bhimarjuna-sama yudhi
yuyudhano viratas ca drupadas ca maha-rathah

dhrtaketus cekitanah kaairajaa ca viryavan
purujit kuntibhojas ca saibyas ca nara-pungavah

yudhamanyus ca vikranta uttamaujas ca viryavan
saubhadro draupadeyas ca sarva eva maha-rathah 

‘Telah berkumpul disini Yuyudhana, wirata, dan, Drupada; semuanya para ahli perang sehebat Bhima dan Arjuna; ada pula Dhrtaketus, Cekitanah, dan Raja Kasi, Sang Pemberani; Purujit, Kuntibhoja, serta Saibya, berkekuatan banteng liar; para Kesatria seperti Yudhamanyu dan Uttamauja; putra Subhadra dan Draupadi, yang tak diragukan kesatriaannya.

Bab 1: sloka: 7-9

asmakam tu visista ye tan nibodha dvijottama
nayaka mama sainyasya samjnartham tan bravimi te

bhavan bhismas ca karnas ca kripas ca samitim-jayah, asvatthama vikarnas ca saumadattis tathaiva ca

anye ca bahavah sura mad-arthe tyakta-jivitah
nana-sastra-praharanah sarve yuddha-visaradah
.

‘Untuk Guru ketahui, sekarang kusebut nama mereka yang berpihak pada kita; Guru sendiri, Bhisma, Karna, Krpa, yang tak terkalahkan, Asvatthama, Vikarna, ada pula putra Somadatta; masih banyak kesatria lain, semuanya mahir dalam seni perang lengkap dengan senjata mereka, siap mempertaruhkan nyawa bagiku.

Bab 1: sloka: 10

aparyaptam tad asmakam balam bhismabhiraksitam
paryaptam tv idam etesam balam bhimabhiraksitam

‘Kekuatan pasukan kita di bawah pimpinan Bhisma, jauh melebihi kekuatan mereka di bawah pimpinan Bhima.

Bab 1: sloka: 11

ayanesu ca sarvesu yatha-bhagam avasthitah
bhismam evabhiraksantu bhavantah sarva eva hi

‘Sebab itu, hendaknya seluruh pasukan siap-siaga di posisi masing-masing untuk melindungi Bhisma.’

Bab 1: sloka: 12

tasya sanjanayan harsam kuru-vrddhah pitamahah
simha-nadam vinadyocchaih sankham dadhmau pratapavan

“Maka, untuk menyemangati Duryodhana, Bhīṣma meniupkan trompet perangnya.”

Bab 1: sloka: 13-19

tatah sankhas ca bheryas ca panavanaka-gomukhah
sahasaivabhyahanyanta sa sabdas tumulo’bhavat

tatah svetair hayair yukte mahati syandane sthitau
madhavah pandavas caiva divyau sankhau pradadhmatuh

pancajanyam hrsikeso devadattam dhanaajayah
paundram dadhmau maha-sankham bhīma-karmavrkodarah

anantavijayam raja kunti-putro yudhisthirah
nakulah sahadevas ca sughosa-manipuspakau

kāśyaś ca paramev-āsa śikhaṇḍī ca mahā-ratha
dhṛṣṭadyumno virāaś ca sātyakiś cāparājita

drupado draupadeyāś ca sarvaśa pthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhu śakhān dadhmu pthak pthak

sa ghoo dhārtarāṣṭā hdayāni vyadārayat
nabhaś ca pthivī caiva tumulo’bhyanunādayan

“(Mendengar suara trompet Bhīṣma) para kesatria lain dipihak Kaurava ikut membunyikan trompet mereka; maka, Kṛṣṇa, Arjuna, dan kerabat para Pāṇḍava pun membalas, untuk menyatakan kesiapan diri mereka masing-masing. Berbunyi pula genderang perang dari kedua pihak yang berseteru; sungguh dahsyat bunyi suaranya, menggetarkan hati para Kaurava.”

Bab 1: sloka: 20-25

atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapi-dhvaja
pravtte śastra-sampāte dhanur udyamya pāṇḍava

hṛṣīkeśa tadā vākyam idam āha mahī-pate
senayor ubhayor madhye ratha sthāpaya me’cyuta

yāvad etān nirīke’ha yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam asmin raa-samudyame

yotsyamānān aveke’ha ya ete’tra samāgatā
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priya-cikīrava

sañjaya uvāca evam ukto hṛṣīkeśo guākeśena bhārata

senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam

bhīma-droa-pramukhata sarveā ca mahī-kitām
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti

“Arjuna yang sudah siap untuk perang, berkata kepada Śrī Kṛṣṇa:

‘Antarlah aku ke garis terdepan, Kṛṣṇa, ingin kulihat dari dekat siapa saja yang berada di pihak Kaurava.’”

Sañjaya berkata:

“Sesuai keinginan Arjuna, Kṛṣṇa mengantarnya ke garis terdepan, mengambil posisi di tengah kedua pasukan; berhadapan dengan Bhīṣma, Droṇa, dan lainnya yang berpihak pada Kaurava, dan bersabda: ‘Lihatlah, Arjuna, pasukan Kaurava.’.”

Bab 1: sloka: 26-29

tatrāpaśyat sthitān pārtha pitn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātn putrān pautrān sakhīs tathā

śvaśurān suhdaś caiva senayor ubhayor api
tān samīkya sa kaunteya sarvān bandhūn avasthitān

kpayā parayāviṣṭo viīdann idam abravīt
dṛṣṭvema sva-jana kṛṣṇa yuyutsu samupasthitam

sīdanti mama gātrāi mukha ca pariśuyati
vepathuś ca śarīre me roma-haraś ca jāyate

“Dan Arjuna pun melihat bahwa di antara pasukan Kaurava, begitu banyak wajah yang ia kenal baik, di antara mereka ada para kawan, kerabat, dan para sahabat; juga para sepuh yang sudah lanjut usia. Maka, timbul rasa iba di dalam hati Arjuna.”

Arjuna berkata:

“Melihat mereka, kakiku melemah, bibirku gemetar, dan seluruh tubuhku menggigil tiada henti.”

Bab 1: sloka: 30 – 31

ṇḍīva strasate hastāt tvak caiva paridahyate
na ca śaknomy avasthātu bhramatīva ca me mana

“Bahkan kulitku terasa terbakar; senjata pun terlepaskan dari tanganku; pikiranku kacau, wahai Kṛṣṇa, aku tak mampu berdiri tegak.”

nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava
na ca śreyo’nupaśyāmi hatvā sva-janam āhave

“Munculnya firasat-firasat buruk mengganggu hatiku. Kebaikan apa yang akan kuperoleh dengan membunuh keluarga dan kerabatku sendiri, wahai Kṛṣṇa?”

Bab 1: sloka: 32–35

na kāke vijaya kṛṣṇa na ca rājya sukhāni ca
ki no rājyena govinda ki bhogair jīvitena vā

yeām arthe kākita no rājya bhogā sukhāni ca
ta ime’vasthitā yuddhe prāās tyaktvā dhanāni ca

ācāryā pitara putrās tathaiva ca pitāmahā
mātulā śvaśurā pautrā śyālā sambandhinas tathā

etān na hantum icchhāmi ghnato’pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya heto ki nu mahī-kte

“Untuk apa kekayaan, kedudukan, dan kemenangan hasil pembunuhan? Tidak, semua itu tidak kuinginkan. Kemenangan menjadi berarti ketika dinikmati bersama mereka yang kita cintai. Kenikmatan apa yang akan kuperoleh dengan membunuh saudara-saudaraku sendiri? Lebih baik gugur terbunuh oleh mereka, daripada membunuh mereka. Wahai Kṛṣṇa, tak dapat kubunuh keluarga dan kerabatku sendiri demi harta, kekuasaan, kedudukan, dan kenikmatan semu di dunia fana ini.”

Bab 1: sloka: 36-41

nihatya dhārtarāṣṭrān na kā prīti syāj janārdana
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyina

tasmān nārhā vaya hantu dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-jana hi katha hatvā sukhina syāma mādhava

yady apy ete na paśyanti lobhopahata-cetasa
kula-kaya-kta doa mitra-drohe ca pātakam

katha na jñeyam asmābhi pāpād asmān nivartitum
kula-kaya-kta doa prapaśyadbhir janārdana

kula-kaye praaśyanti kula-dharmā sanātanā
dharme naṣṭe kula ktsnam adharmo’bhibhavaty uta

adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduyanti kula-striya
strīu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate vara-sakara

“Selain dosa, apa yang akan kuraih dari pembunuhan massal ini? Kebahagiaan apa pula yang akan kuperoleh dengan membunuh mereka? Keserakahan telah menguasai pikiran mereka, sehingga mereka siap perang. Namun, kita masih bisa berpikir jernih, untuk apa menjadi sebab kehancuran diri? Perang menghakhiri peradaban. Kaum pria mati terbunuh, dan banyak perempuan menjadi wanita jalang. Hancur-lebur seluruh tatanan masyarakat.”

Bab 1: sloka: 42-46

sakaro narakāyaiva kula-ghnānā kulasya ca
patanti pitaro hy eā lupta-piṇḍodaka-kriyā

 doair etai kula-ghnānā vara-sakara-kārakai
utsādyante jāti-dharmā kula-dharmāś ca śāśvatā

utsanna-kula-dharmāā manuā janārdana
narake niyata vāso bhavatīty anuśuśruma

aho bata mahat pāpa kartu vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena hantu sva-janam udyatā

yadi mām apratīkāram aśastra śastra-pāaya
dhārtarāṣṭrā rae hanyus tan me kematara bhavet 

“Bukanlah satu generasi saja yang menderita akibat perang; ikut sengsara pula  generasi mendatang yang tidak bersalah. Seperti itulah yang kudengar, wahai Kṛṣṇa. Dan, ikut hancur warisan budaya, tradisi dan segala yang mulia dan berharga.”

“Hidup di dunia penuh kekacauan seperti itu sama seperti hidup di neraka. Sayang, walau sadar akan segala akibat ini, kita tetap siap untuk berperang. Lebih baik mati terbunuh tanpa perlawanan, daripada melawan mereka, wahai Kṛṣṇa.”

Bab 1: sloka: 47

sañjaya uvāca

evam uktvārjuna sakhye rathopastha upāviśat
visjya sa-śara cāpa śoka-savigna-mānasa

Sañjaya berkata:

“Demikian, setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Arjuna melepaskan senjatanya dan duduk di bagian belakang keretanya.”

Demikian berakhirlah Percakapan Pertama Bhagawad Gita bab 1.

Sumber; https://bhagavadgita.or.id/

Tulis komentar
ConveyThis